Demy

เกี่ยวกับสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
พัฒนาและสาธิตการศึกษา

สำนักงานผู้อำนวยการฯเป็นส่วนงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ โดยมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

Mobirise
Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa