Demy

พันธกิจ

“เสริมสร้างกิจกรรมที่บูรณาการความรู้สู่ชีวิตจริง มุ่งเน้นการทำงานแบบร่วมมือและสานสัมพันธ์ชุมชน ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้นำ
ทางสังคม เคารพหลักประชาธิปไตย สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

โครงสร้างฝ่ายกิจการนักเรียน

Mobirise
Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa