Demy

“มั่นคงทางวิชาการ
มุ่งสู่การเรียนรู้ระดับสากล”

หลักสูตรทวิภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางวิชาการและทักษะภาษาของผู้เรียนตามมาตรฐานสากลพร้อม
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการเข้ากับ
ชีวิตจริงของผู้เรียน

โครงการหลักสูตรทวิภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
(Satit Ongkharak Bilingual Education Program (SOBEP)


ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิภาษาสำหรับนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นองครักษ์และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับ การเรียนการสอนที่พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษา พร้อมกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ใฝ่เรียนรู้ ที่สามารถบูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เน้นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนของชาติให้ได้รับการปลูกฝังและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองควบคู่กับภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้วิทยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและสื่อสารตามมาตรฐานสากล เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถดำรงอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ไร้พรมแดนได้อย่างมีคุณภาพตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงามสู่โลกาภิวัตน์ (Education is Growth to Globalization)” 

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิภาษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เน้นการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ = 50 : 50) ที่สามารถบูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียน เนื้อหาของหลักสูตรทวิภาษายึดตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ที่พัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนมุ่งหวังให้หลักสูตรทวิภาษาช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านวิชาการของผู้เรียนตามมาตรฐานสากลที่บูรณาการกับชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแบบสากลในท้องถิ่นนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นแหล่งทดลอง ทดสอบในกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการกระบวนการศึกษา ทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาศักยภาพของประเทศชาติในอนาคต

กิจกรรมเสริมหลักสูตรทวิภาษา 

• ค่ายทวิภาษาระดับชั้นเด็กเล็ก – ประถมศึกษา
• ค่ายทวิภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
• โครงการ English Camp สำหรับนักเรียนหลักสูตรทวิภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
• โครงการเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ตุลาคม)

• โครงการ Summer Camp (เมษายน-พฤษภาคม)

Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa