THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

คณะกรรมการ

 

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

นายนที  อ่อนอิน

 

อุปนายกคนที่ 1

 

อุปนายกคนที่ 2

นางเสาวณี  วิเลปะนะ

 

อุปนายกคนที่ 3

นายวิฑูรย์  ประยงค์แย้ม

ฝ่ายเหรัญญิก

 

 

กรรมการ

นางสาวอัญชลี  สุจิตรานุรักษ์

 

กรรมการ

รศ.ดารกา  วรรณวนิช

 

กรรมการ

ภคมน  สัมมานุช

ฝ่ายทะเบียน

 

 

กรรมการ

นางวิทยา  บุญฤทธิ์ลักขนา

 

กรรมการ

อ.ศุภชัย  ศรีนวล

 

กรรมการ

อ.กนกรัศม์  บุญฉัตรสุรีย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

กรรมการ

นางสาวศรินทิพย์  อร่ามศักดิ์

 

กรรมการ

อ.อิศเรศ  สุขชม

ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

 

กรรมการ

นางสาววราพร  เพ็ชรรุ่ง

กรรมการ

ผศ.ดร.อรัญญา  มิ่งเมือง

ฝ่ายสิทธิประโยชน์

 

กรรมการ

นางรชศา  ทุเรียน

กรรมการ

นางสาวมณีนุช  นิมิตรมงคล

 

กรรมการ

อ.ดร.ภิญโญ  วงษ์ทอง

ฝ่ายสถานที่และกายภาพ

 

กรรมการ

นายนิธิสันต์  เลิศชะเวียง

 

กรรมการ

นายสันติ  วงศ์เวช

 

กรรมการ

อ.หัฏฐไชย  โพคาวัฒนะ

ฝ่ายเครือข่ายผู้ปกครอง

 

 

กรรมการ

นายพันธพัฒน์  ตั้งชัยตระกูล

 

กรรมการ

นางอุทัยวรรณ  เสริมโสภณ

 

กรรมการ

อ.วรฉัตร  เด่นสกุลประเสริฐ

ฝ่ายปฎิคม

 

 

กรรมการ

อ.พจณิชา  ฤกษ์สมุทร

ฝ่ายเลขานุการ

 

กรรมการ

นางกชกร  เพชรัตน์