THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ทำเนียบผู้บริหาร

 

     

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ

 
   

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานโยบาย

อาจารย์ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

   

 
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

 
 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

 

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
วิจัยและสาธิตการสอน

อาจารย์ ดร.มานิตา ศรีสิตานนท์ 

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
วิจัยนโยบายการศึกษา

นางสาวพัชนา  อินทรัศมี

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

ผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางกชกร เพชรัตน์

 

   

 

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายโครงการทวิภาษา

อาจารย์ ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ พลันเท็นคา

 

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการ

รศ.ดารกา วรรณวนิช

รักษาการแทน
หัวหน้างานบริหาร
ธุรการ

นางเรณู มูลตลาด

 

รักษาการแทน
หัวหน้างานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ พะเยาว์ ตองแก้ว

 

 

รักษาการแทน
หัวหน้างาน
นโยบายและแผน

 ภคมน  สัมมานุช