THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

แบบฟอร์มงานวิจัย

รายการ  Files Download
 แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
 
  •  แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
 
 
  •  แบบรายงานการใช้เงิน (ตลอดโครงการ)
 
 
  • บทสรุปผู้บริหาร
 
 
  • รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 
 
  • ปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 
 
  • ภาคผนวก
 
 แบบฟอร์มเพื่อขยายเวลา  
 
  • แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
 
 
  • แบบรายงานการใช้เงิน 
 
 
  • แบบรายงานความก้าวหน้า (โครงการเดี่ยว)
 
 
  • แบบรายงานความก้าวหน้า (ชุดโครงการ)
 
 แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย