THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

About Us

ประวัติสถาบันฯ

 

 

 

     

       สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

     เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยการดำริของท่านศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีในขณะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน และเป็นสวัสดิการของบุตรคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาในขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ซึ่งมีชาวบ้านอีก 7 ครอบครัว ได้ร่วมบริจาคที่ดินในการจัดสร้าง จำนวน 206 ไร่ และในระหว่างดำเนินการจัดตั้งสถาบันฯ คณะจัดทำหลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปพร้อมกัน โดยได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการ และองค์ความรู้ทางศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก “นวัตกรรมแห่งการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์” ที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิจัยได้ศึกษาและรวบรวมไว้ เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวคิด สำหรับการเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา (Education Prototype) และในปี พ.ศ.2555 สมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่านแรก

     

     สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะหนึ่ง โดยมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยนโยบายสาธารณะทางด้านการศึกษา และมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1)ฝ่ายวิจัยและสาธิตการสอน 2)ฝ่ายวิจัยนโยบายการศึกษา 3)โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และ 4)สำนักงานผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ในการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษาของประเทศ ทั้งในรูปแบบการวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนให้การฝึกอบรมและให้บริการวิชาการทางด้านการศึกษาแก่หน่วยงาน และองค์กรการศึกษาของประเทศ รวมทั้งผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก