THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยนโยบายสาธารณะทางด้านการศึกษา และมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียน

 

พันธกิจ

1วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษาของประเทศ

2ประยุกต์และส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3สร้างความเข้มแข็งของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นระบบด้วยการสร้างวัฒนธรรมการบูรณาการงานประจำ สู่งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายนักวิจัย

4จัดให้มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นแหล่งทดลอง ทดสอบ ในกระบวนการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียนและรองรับการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งสาธิตการเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประเทศ

5เผยแพร่ความรู้ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการทางด้านการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศ

6ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย บนรากฐานความเป็นไทยที่สร้างสรรค์ด้วยความพอเพียง

 

เป้าหมาย

1เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำผลไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา

2เพื่อส่งเสริมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการศึกษาที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบ

3เพื่อส่งเสริมระบบสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะจากการสาธิตการศึกษาโดยใช้โรงเรียน/สถานศึกษา/ชุมชนเป็นฐาน ในการศึกษาวิจัย

4เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แนวทางการเรียนรู้ ฝึกอบรม และให้บริการวิชาการทางการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา