THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ทุนวิจัยภายใน

 

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายใน

-  ประกาศ

 

  • การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ ปี 2562 (รอบ 2)

2. แบบเสนอโครงการวิจัย(research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบ ว-1ด)

3. แบบบันทึกข้อความขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

  •  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics)

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

 ลำดับ รายการ  File
 SWURI-E-01 วิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs version 2.0
SWURI-E-02 แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SWURI-E-03-MF-04-1 แนวปฏิบัติการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SWURI-E-03.1-MF-04-1 แนวปฏิบัติหลังได้รับการรับรอง

แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 ลำดับ รายการ  File
 SWURI-E-04-MF-28 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัย
 SWURI-E-05-MF-05-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
 SWURI-E-06-MF-09 แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง
  แบบเสนอโครงการ (proposal)(แบบฟอร์มตามที่แหล่งทุนกำหนด)  
SWURI-E-07-MF-09-1 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
SWURI-E-09-MF-10-1 แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (สาขาทางด้านมนุษยศาสตร์)
SWURI-E-09.1-MF-10-2 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (สาขาทางด้านมนุษยศาสตร์)
SWURI-E-10-MF-10-3 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมต่ำกว่า-18-ปี
SWURI-E-11-MF-10-6 แบบฟอร์มเอกสารให้ความยินยอม สำหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี
SWURI-E-12-MF-05-3 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ

 

  • เอกสารภาคผนวก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

2. ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 9

3. ยุทธศาสตร์ชาติ

4. นโยบาย-เป้าหมายของรัฐบาล

5. นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

6. ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่าง ๆ (ปีที่เสนอขอ)

7. อัตราการตั้งงบประมาณสำหรับจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย