THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ทุนวิจัยภายใน

 

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายใน

-  ประกาศ

 

 

แบบบันทึกข้อความขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย(research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบ ว-1ด)

 

 ฐานข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัย (จากแหล่งทุนภายใน)

 

 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (อ้างอิงจากเว็บไซต์งานวิจัยของมหาวิทยาลัย)

ระเบียบ ประกาศ

   1.  ระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ปี 2547

   2.  ระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ปี 2549

   3.  ระเบียบการบริหารงานวิจัย ปี 2547

   4.  ประกาศขอรับเงินอุดหนุนวิจัย

   5.  ประกาศรับจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
 

1.แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

 1.1 แบบคำขอรับทุน

  - รายได้คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย

   1.  การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

   2.  RS-WI-01_FM-2 ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัย

   3.  รายการตรวจสอบสัญญา
 

 - รายได้มหาวิทยาลัย  และงบประมาณแผ่นดิน

    1. ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย

    2. แบบฟอร์มขอสมัครรับทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย

    3. แบบฟอร์มขอสมัครรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

 

 1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน

    1. ข้อมูลส่วนบุคคล

    2. คำชี้แจงแบบว1-

    3. คำชี้แจงแบบว1-

    4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สำหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนต่อเนื่อง

    5. แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบว1-ด)

    6. แบบเสนอแผนงานวิจัย(แบบว1-ช)

    7. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4-5
 

 1.3 เอกสารภาคผนวก

    1. appendix-1 (มติคณะรัฐมนตรี)

    2. appendix-2 (นโยบายวิจัย2555-2559)

    3. appendix-3 (นโยบายรัฐบาล)

    4. appendix-4 (นิยามการวิจัย)

    5. appendix-5 (รายละเอียดการเขียนงบประมาณเฉพาะปีที่เสนอขอ)

    6. appendix-6 (การเขียนภาพรวมงบประมาณแผนงานวิจัย ตลอดการวิจัย)

    7. appendix-7 (ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามปี) 

   8.  appendix-8 (รายละเอียดงบประมาณวิจัย จำแนกตามปี กรณีมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี) 

   9.  appendix-9 (จรรยาบรรณนักวิจัย)

   10. appendix-10 (จรรยาบรรษการใช้สัตว์)

   11. appendix-11 (ข้อกำหนดการใช้สัตว์ทดลอง) 

   12. appendix-12 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉ.11 พ.ศ.2555-2559) 

 

2. แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

2.1 แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

 

2.2 เอกสารประกอบการเบิกเงิน

   1. แบบรายงานการใช้เงิน

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_

3. แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3.1 แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

 

3.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

   1. บทสรุปผู้บริหาร

   2. แบบรายงานการใช้เงิน

   3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

4. แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

4.1 เแบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

 

4.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

   1. แบบรายงานการใช้เงิน

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_

 

5. แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

5.1 แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

 

5.2 เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

   1. แบบรายงานการใช้เงิน

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_

 

6. แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนตามนโบาย

1. RS-WI-01_FM-13 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับผู้ผ่านการพิจารณารับทุน)

2. RS-WI-01_FM-14 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย

3. RS-WI-01_FM-16 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งผลงานเพื่อรับทุน

4. ประกาศรับสมัครทุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

 

 7. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

1. เงื่อนไขการสมัครรับทุน

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

3. RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน

4. RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย

5. Template PowerPoint

 

 

 8.แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

  2. RS-FM-15 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 

 9.แบบสอบถาม

 

1. แบบสอบถามการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ หรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์