THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ทุนวิจัยภายนอก

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

  • การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ฐานข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัย (จากแหล่งทุนภายนอก)

  • กิตติคุณ  รุ่งเรือง (2556)  โครงการวิจัย “การพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจังหวัดนครนายก” (แหล่งทุนภายนอก - งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))  (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)