THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ผลงานวิจัย

||  ผลงานวิจัย  ||  ตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงาน ||  ผลงานอื่นๆ  ||


ฐานข้อมูลผลงานวิจัย (2561 - ปัจจุบัน) || ฐานข้อมูลผลงานวิจัย (2558 - 2560)

 # ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน วันเริ่ม วันสิ้นสุด  
  ปี 2560          
1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบพัฒนาผู้เรียน “ชมรมนักวิจัยตัวน้อย” โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน  นายอิศเรศ สุขชม เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2560 ธันวาคม 2561  
2 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นางเครือวัลย์  สุรคัมภีรานนท์ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2560 ธันวาคม 2561  
3 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ทวิภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวกิตติภา  พุฒศิริ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2560 ธันวาคม 2561  
4 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา นางสาววรฉัตร  เด่นสกุลประเสริฐ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2560 ธันวาคม 2561  
5 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะลำดับการเขียนคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวพรทิพย์  รุ่งเรือง เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2560 ธันวาคม 2561  
6 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEMAL ในรายวิชาภาษาไทย  นางสาวทัศนัย  สูงใหญ่ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2560 ธันวาคม 2561  
7 การประเมินผลหลักสูตรทวิภาษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP) นายภคมน  สัมมานุช เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2560 ธันวาคม 2561  
8 ภาพอนาคตคุณลักษณะคนไทยยุคหลัง 4.0 (พ.ศ. 2575) นางสาวภัทธิรา  ธีรสวัสดิ์ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2560 ธันวาคม 2561  
9 การพัฒนาครูด้วยกระบวนการหนุนนำต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) ดร.ศิริยุภา  พูลสุวรรณ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2560 ธันวาคม 2561  
  ปี 2559          
1 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการในสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก กิตติคุณ รุ่งเรือง  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา พฤษภาคม 2559  เมษายน 2560   
2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEMA Education เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายภิญโญ วงษ์ทอง  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา พฤษภาคม 2559  เมษายน 2560 
3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEMA Education เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวนภาศิริ  ฤกษนันทน์  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา พฤษภาคม 2559  เมษายน 2560 
4 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEMA Education เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี ทักษะทางดนตรี และการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายศุภชัย  ศรีนวล  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา พฤษภาคม 2559  เมษายน 2560 
5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายจักรพงษ์  สมพร  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา พฤษภาคม 2559  เมษายน 2560 
6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย นางสาวไพลดา  สังข์ทอง  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา พฤษภาคม 2559  เมษายน 2560 
7 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชมพูนุช  วุ่นสุวรรณ  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา พฤษภาคม 2559  เมษายน 2560 
8 การพัฒนาบทเรียนโมดูลเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดนวัตกรรมในการเรียนการสอนวิชางานเกษตร สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวณัฐณิชา  โสภาลดาวัลย์  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา พฤษภาคม 2559  เมษายน 2560 
9 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการทำงานเป็นทีมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวศิริพร  พุทไธสงค์  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2559 มิถุนายน 2560
10 การพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี  ตามทฤษฎีของโคดาย นางสาวพจณิชา  ฤกษ์สมุทร  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2559 มิถุนายน 2560
11 การศึกษาประสิทธิผลของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นางสาวดวงพร  สุธาสิโนบล  เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2559 มิถุนายน 2560
  ปี 2558          
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกสมาธิเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นางสาวเครือวัลย์ สุรคัมภีรานนท์ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2558   ตุลาคม 2559  
2 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวปนิดา  นาจันทัด เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2558 ตุลาคม 2559
3 ผลการจัดการศึกษาแบบเรกจิโอ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ นายอาฟันดี  มะแซสาอิ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2558 ตุลาคม 2559
4 การพัฒนาทักษะการคิดนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการรู้รูปแบบโครงงานเป็นฐานในวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวพิมพ์พัชร  พรสวรรค์ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2558 ตุลาคม 2559
5 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณในสำนักงานของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางกชกร  เพชรัตน์ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2558 ตุลาคม 2559
6 การส่งเสริมทักษะคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์รูปแบบ STEMAL นางสาวทัศนัย  สูงใหญ่ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2558 ตุลาคม 2559
7 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายกฤษฎา  ปัญญาวัน เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2558 ตุลาคม 2559
  ปี 2556          
การพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจังหวัดนครนายก กิตติคุณ รุ่งเรือง
ศิริยุภา พูลสุวรรณ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มิถุนายน 2556  พฤษภาคม 2558