THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ผลงานวิจัย

||  ผลงานวิจัย  ||  ตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงาน ||  ผลงานอื่นๆ  ||


ฐานข้อมูลผลงานวิจัย (2558 - ปัจจุบัน) 

 # ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน วันเริ่ม วันสิ้นสุด  
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกสมาธิเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เครือวัลย์ สุรคัมภีรานนท์ เงินรายได้สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา กรกฎาคม 2558   ตุลาคม 2559  
การพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจังหวัดนครนายก กิตติคุณ รุ่งเรือง
ศิริยุภา พูลสุวรรณ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มิถุนายน 2556  พฤษภาคม 2558