THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

งานอาคารสถานที่-ยานพาหนะ

อาคาร

จำนวน
ชั้น

จำนวนห้องจำแนกตามลักษณะห้อง

ห้องเรียน

สำนัก    งาน

ห้องพัก
บุคลากร

ห้องพัก
ผู้บริหาร

ห้อง
ประชุม

ห้อง
พยาบาล

ห้อง
อาหาร

ห้อง
อื่นๆ

รวม

ปกติ

ปฏิบัติ

การ

 1. อาคารเรียน

    ระดับประถม

2

24

9

 

32

 

4

 

 

 

69

 2. อาคารเรียนระดับ

    เด็กเล็ก

1

4

 

 

4

 

 

1

2

 

11

 3. อาคารบริหาร

3

 

 

3

 

8

2

 

 

5

18

 4. อาคารห้องสมุด

2

 

3

 

1

 

 

 

1

 

5

 5. อาคารหอดูดาว

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 6. อาคารอเนกประสงค์

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

รวม

28

12

3

37

8

7

1

3

7

106

หมายเหตุ  ห้องอื่นๆ หมายถึง ห้องรับรอง ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

 

ห้องปฏิบัติการ

          ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จำนวน

2

ห้อง

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จำนวน

1

ห้อง

          ห้องปฏิบัติการคหกรรม

จำนวน

1

ห้อง

          ห้องปฏิบัติการดนตรี

จำนวน

2

ห้อง

          ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

จำนวน

2

ห้อง

          ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์

จำนวน

1

ห้อง

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

1.       แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2.       แหล่งเรียนรู้สิ่งมีชีวิต ซาฟารีเวิลด์ (Safari World)

3.       พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์

4.       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

5.       สวนสัตว์ดุสิต

 

6.      พระที่นั่งวิมานเมฆ