THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


 

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน

แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา