THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ภาคฤดูร้อน

กิจกรรมภาคฤดูร้อนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558

โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน  ตั้งแต่วันอังคารที่ 7เมษายน 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558  

 

  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี    เวลา 09.00 – 15.00 น.    การเรียนรู้ที่บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  วันศุกร์    เวลา 09.00 – 15.00 น.    กิจกรรมสนุก ศุกร์หรรษา (เป็นกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆเช่น กีฬา ร้องเพลง ทำอาหาร ศิลปะ)

« เรียนทุกวันเว้นวันหยุดราชการ »