THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

หัวหน้านิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกมลชนก เพ่งผล

สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาวเครือหวาย คนแรง

สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาวจีระภา ค้าแก้ว

สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาวนูรไฮลา  ปะดอละ

สาขาวิชา ประถมศึกษา

นายพิชิต ศรีลอง

สาขาวิชา ประถมศึกษา

นายณัฐพล จูมานัส

สาขาวิชา พลศึกษา

นายนวพล ด่านยุทธพลชัย

สาขาวิชา พลศึกษา

นายทวีวุฒิ เต็มพร้อม

สาขาวิชา พลศึกษา

นายจตุรวิทย์ กลิ่นจันทน์

สาขาวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา

นายณัฐชัย เอียมทิพย์

สาขาวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา

นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

หัวหน้านิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายณัฐพล จูมานัส

สาขาวิชา พลศึกษา

นายนวพล ด่านยุทธพลชัย

สาขาวิชา พลศึกษา

นายจตุรวิทย์ กลิ่นจันทน์

สาขาวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา

นายณัฐชัย เอียมทิพย์

สาขาวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา

นางสาวฐิฌากรณ์ อุดมเศรษฐ์

สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาวจิตรลดา ประดิษฐ์ศิริงาม

สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาวณัฐสุดา เพชรหัวบัว

สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาววรินทร หิรัญคำ

สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาวจารุวรรณ ปานมณี

สาขาวิชา ประถมศึกษา

 

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558