THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

||  คณะกรรมการ  ||  ปฏิทินกิจกรรม ||  ระเบียบและข้อบังคับ  ||  ติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียน  ||


 

ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นส่วนงานหนึ่งที่ดำเนินการภายใต้การกับกับดูแลของฝ่ายสาธิตการศึกษา (โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์) สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มีหน้าที่ในการวางแผนงาน กำกับดูแล และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียน กำกับดูแลระเบียบวินัย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของชาติ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข