THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

บริการวิชาการ

     สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ