THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ติดต่อเรา


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เลขที่ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์

        02 649 5000 ต่อ 27605      งานบริการการศึกษา

        02 649 5000 ต่อ 27602      สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

โทรสาร 037 395 387