THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

รายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการวัยใสใส่ใจวัยชรา

    

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ได้จัดโครงการโครงการวัยใสใส่ใจวัยชรา ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 7 และผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 193 คน เพื่อสร้างและปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสา ให้กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการช่วยเหลือคนในครอบครัว และสังคม

โครงการ SWU CUP

โครงการ SWU CUP ประจำปี 2557 ได้ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารกีฬา 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชนในจังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามีความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถแสดงออกในด้านกีฬา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,673 คน

โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว

โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีการจัดโครงการในระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ องครักษ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา แนะแนวข้อสอบแบบเจาะลึกเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา อย่างเข้มข้นให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับการเตรียมพร้อมก่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 2,518 คน

โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและอบรมครูผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2557 สถาบันฯ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและอบรมครูสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เพื่อให้ผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,350 คน

การประชุมวิชาการสู่สังคมอาเซียนโครงการประจำปีการศึกษา 2556

สถาบันวิจัยฯ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการสู่สังคมอาเซียนโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ  ห้องศูนย์ดนตรี และการแสดงอโศกมนตรี 1 หอประชุมใหญ่  ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ที่เหมาะสมในประชาคมอาเซียน