THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานโยบาย

อาจารย์ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ์

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ

อาจารย์ อภิธรรม กำแพงแก้ว

 

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
วิจัยและสาธิตการสอน

อาจารย์ มานิตา ศรีสิตานนท์

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
วิจัยนโยบายการศึกษา

นางสาวพัชนา  อินทรัศมี

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

อาจารย์ ประสิทธิ์ ตึกขาว

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางกชกร เพชรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนสาธิต
มศว องครักษ์

อาจารย์ ดร.ภิญโญ วงษ์ทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
มศว องครักษ์

อาจารย์โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายนิเทศการสอน
โรงเรียนสาธิต
มศว องครักษ์

รศ.ดารกา วรรณวนิช

รักษาการแทน
หัวหน้างาน
บริหารธุรการ

นางเรณู มูลตลาด

รักษาการแทน
หัวหน้างาน
อาคารสถานที่
และยานพาหนะ

อาจารย์ พะเยาว์ ตองแก้ว

รักษาการแทน
หัวหน้างาน
นโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภคมณ สัมมานุช