THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานโยบาย

อาจารย์ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์ อภิธรรม กำแพงแก้ว

 

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
วิจัยและสาธิตการสอน

อาจารย์ มานิตา ศรีสิตานนท์

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
วิจัยนโยบายการศึกษา

นางสาวพัชนา  อินทรัศมี

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

อาจารย์ ประสิทธิ์ ตึกขาว

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางกชกร เพชรัตน์

รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต
มศว องครักษ์

อาจารย์วรฉัตร  เด่นสกุลประเสริฐ

รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายมัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิต
มศว องครักษ์

อาจารย์ ดร.ภิญโญ วงษ์ทอง

รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายนิเทศ

รศ.ดารกา วรรณวนิช

รักษาการแทน
หัวหน้างาน
บริหารธุรการ

นางเรณู มูลตลาด

รักษาการแทน
หัวหน้างาน
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ พะเยาว์ ตองแก้ว

รักษาการแทน
หัวหน้างาน
นโยบายและแผน

ภคมณ สัมมานุช