THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

นางกชกร  เพชรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหาร > งานบริหารธุรการ

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการ

นางเรณู  มูลตลาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชญานุช  แซ่หว่อง

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกานดา  คล้ายวงผึ้ง

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวละเมี้ยน ภมรนาค

 

 

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชนนิกานต์  ยังดี

 

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุมณทา  พันธ์วัฒนะ

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวขวัญลดา  ปลื้มคิด

 

นักวิชาการศึกษา

นายสิรภพ  สมิงชัย

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเนาวรัตน์  รัศมี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาวรรณ  ไข่แก้ว

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกาญจนา  แป้นแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภาคิไนย  จริงจิตร

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางหัษฎากร  พ่วงบุญปลูก

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน

ฝ่ายบริหาร > งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ พะเยาว์ ตองแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวรรธนะ  นาฑี

  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธนกฤต กุมภวัลย์

  

นักโภชนากร

นางสาวดวงพร  สุธาสิโนบล

 

บรรณารักษ์

นางสาวศิริประไพ  ลาภา

ช่างเทคนิค

นายธรรมิก  ขันทอง

 

พนักงานขาย

นางสาวปุณยนุช  ทองคำใส

ฝ่ายบริหาร > งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ

รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

ภคมน  สัมมานุช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรรณราย  ไทยขำ

ฝ่ายวิจัยนโยบายการศึกษา > งานวิจัย

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยนโยบายการศึกษา

นางสาวพัชนา  อินทรัศมี

นักวิจัย

นักวิจัย

นางสาวศศิพิมพ์  พุ่มพิมล