THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

บุคลากรสายปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

นางกชกร  เพชรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหาร > งานบริหารธุรการ

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการ

นางเรณู  มูลตลาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกานดา  คล้ายวงผึ้ง

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวละเมี้ยน ภมรนาค

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศรัณย์พร พงษ์ประเสริฐ

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวแก้วกีตา เนียมทอง

 

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชนนิกานต์  ยังดี

 

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุมณทา  พันธ์วัฒนะ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกาญจนา  แป้นแก้ว

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางหัษฎากร  พ่วงบุญปลูก

 

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปุณยนุช  ทองคำใส

ฝ่ายบริหาร > งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ พะเยาว์ ตองแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวรรธนะ  นาฑี

  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธนกฤต กุมภวัลย์

ช่างเทคนิค

นายธรรมิก  ขันทอง

ฝ่ายบริหาร > งานบริการ

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

รศ.ดารกา วรรณวนิช

 

บรรณารักษ์

นางสาวสุวรรณี ชาญประโคน

 

บรรณารักษ์

นางสาวพิมพ์พร พรหมขน

  

นักโภชนากร

นางสาวดวงพร  สุธาสิโนบล

ฝ่ายบริหาร > งานนโยบายและแผน

รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

ภคมน  สัมมานุช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหาร > งานบริการการศึกษา

 

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวขวัญลดา  ปลื้มคิด

นักวิขาการศึกษาชำนาญการ

 

นักวิชาการศึกษา

นายสิรภพ  สมิงชัย

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเนาวรัตน์  รัศมี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาวรรณ  ไข่แก้ว

ฝ่ายวิจัยนโยบายการศึกษา > งานวิจัยและสื่อสารองค์กร

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยนโยบายการศึกษา

นางสาวพัชนา  อินทรัศมี

นักวิจัย

นักวิจัย

นางสาวศศิพิมพ์  พุ่มพิมล

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภาคิไนย  จริงจิตร