THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

บุคลากรสายปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

นางกชกร  เพชรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายบริหาร > งานบริหารธุรการ

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการ

นางเรณู  มูลตลาด

นักทรัพยากรบุคคล

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกานดา  คล้ายวงผึ้ง

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศรัณย์พร พงษ์ประเสริฐ

 

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชนนิกานต์  ยังดี

 

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุมณทา  พันธ์วัฒนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกาญจนา  แป้นแก้ว

 

 

นักจัดการงานทั่วไป

นางหัษฎากร  พ่วงบุญปลูก

 

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปุณยนุช  ทองคำใส

ฝ่ายบริหาร > งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ พะเยาว์ ตองแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวรรธนะ  นาฑี

  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธนกฤต กุมภวัลย์

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายธรรมิก  ขันทอง

ฝ่ายบริหาร > งานบริการ

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

รศ.ดารกา วรรณวนิช

 

บรรณารักษ์

นางสาวสุวรรณี ชาญประโคน

 

บรรณารักษ์

นางสาวพิมพ์พร พรหมขน

  

นักวิชาการโภชนาการ

นางสาวดวงพร  สุธาสิโนบล

ฝ่ายบริหาร > งานนโยบายและแผน

รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

ภคมน  สัมมานุช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหาร > งานบริการการศึกษา

 

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวขวัญลดา  ปลื้มคิด

นักวิขาการศึกษาชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเนาวรัตน์  รัศมี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาวรรณ  ไข่แก้ว

ฝ่ายวิจัยนโยบายการศึกษา > งานวิจัยและสื่อสารองค์กร

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยนโยบายการศึกษา

นางสาวพัชนา  อินทรัศมี

นักวิจัย

 

นักจัดการงานทั่วไป

นายภาคิไนย  จริงจิตร