THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ประมวลรายวิชา หลักสูตรทั่วไป

||  คณะกรรมการ  ||  ประมวลรายวิชา  ||  ปฏิทินวิชาการ  ||  กิจกรรมวิชาการ ||  ตารางเรียน  ||  การประเมินผลการเรียนรู้  ||  แบบฟอร์มเอกสาร  || 


 

หลักสูตรทั่วไป          หลักสูตรทวิภาษา


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เด็กเล็ก   ประมวลรายวิชาเด็กเล็ก                       
   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาการคำนวณ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

นาฏศิลป์

ดนตรีไทย

ดนตรีสากล

ศิลปะ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

Phonics

แนะแนว

- แนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาการคำนวณ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

นาฏศิลป์

ดนตรีไทย

ดนตรีสากล

ศิลปะ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

Phonics

แนะแนว

- แนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

นาฏศิลป์

ดนตรีไทย

ดนตรีสากล

ศิลปะ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

ภาษาจีน

แนะแนว

- แนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาการคำนวณ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

นาฏศิลป์

ดนตรีไทย

ดนตรีสากล

ศิลปะ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

งานเกษตร

งานช่าง

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

ภาษาจีน

แนะแนว

- แนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาการคำนวณ

ศักยภาพ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

นาฏศิลป์

ดนตรีไทย

ดนตรีสากล

ศิลปะ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

งานเกษตร

งานช่าง

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

ภาษาจีน

แนะแนว

- แนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

นาฏศิลป์

ดนตรีไทย

ดนตรีสากล

ศิลปะ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

งานเกษตร

งานช่าง

 

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

ภาษาจีน

แนะแนว

- แนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย(เลือกเสรี)

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

 

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

วิทยาการคำนวณ

ออกแบบและเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

นาฏศิลป์

ดนตรี

ทัศนศิลป์

การงานอาชีพ

คหกรรม

งานประดิษฐ์

งานช่าง

งานเกษตร

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

ภาษาจีน

แนะแนว

- แนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ภาษาไทย

ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

วิทยาการคำนวณ

ออกแบบและเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

นาฏศิลป์

ดนตรี

ทัศนศิลป์

การงานอาชีพ

คหกรรม

งานประดิษฐ์

งานช่าง

งานเกษตร

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

ภาษาจีน

วิชาเพิ่มเติม

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาจีน

basic reading

 

แนะแนว

แนะแนว

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ภาษาไทย

ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

ศิลปะ

การงานอาชีพ

คอมพิวเตอร์

งานช่าง

งานเกษตร

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

ภาษาจีน

วิชาเพิ่มเติม

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาจีน(เลือกเสรี)

แนะแนว

-แนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทยเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

ทักษะสุขภาพและเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

 สังคมเพิ่มเติม

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

- ศิลปะ

 

 

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

งานเกษตร

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

ภาษาจีน(เลือกเสรี)

ภาษาฝรั่งเศส

ออกเสียงภาษาฝรั่งเศส

แนะแนว

- แนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทยเพิ่มเติม

ทักษะการพูด

 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

ทักษะสุขภาพและเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สังคมเพิ่มเติม

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

- ศิลปะ

 

 

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

งานช่าง

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

Advanced Writing

ภาษาจีน

ภาษาจีน(เลือกเสรี)

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อท่องเที่ยว

แนะแนว

- แนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทยเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา

ศาสนาเปรียบเทียบ

- สังคมเพิ่มเติม

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

ศิลปะ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

English Communication

ภาษาจีน

ภาษาจีน(เลือกเสรี)

ภาษาฝรั่งเศส

แนะแนว

- แนะแนว