THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2558

นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

หัวหน้านิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายศุภพงษ์  ศิริมัย

สาขาวิชา ทัศนศิลปศึกษา

นายณชนก  หล่อสมบูรณ์

สาขาวิชา ทัศนศิลปศึกษา

นายภาณุพงษ์  วงษาเนาว์

สาขาวิชา พลศึกษา

นายปรัชญา  ป่องนันท์

สาขาวิชา พลศึกษา

นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร

สาขาวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา

นางสาวพิชญา  กันทวรรณ

สาขาวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา

นางสาวชมพูนุช  บุตรพรม

สาขาวิชา การประถมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

นางสาวนฤมล  จินะใจ

สาขาวิชา การประถมศึกษา (คณิตศาสตร์)

นางสาวพรเพชร  เข็มพันธ์

สาขาวิชา การประถมศึกษา (ภาษาไทย)

นายวรรณสิงห์  ค่ำคูณ

สาขาวิชา การประถมศึกษา (สังคมศึกษา)

นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

หัวหน้านิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเดชชัย  นาหอคำ

สาขาวิชา การประถมศึกษา (คณิตศาสตร์)

นางสาวสิรินญา  ศิริประโคน

สาขาวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา

นายติณณภพ  มาลาพุด

สาขาวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา

นางสาวนฤมล  อาดำ

สาขาวิชา พลศึกษา

นายรัฐธนา  เหลืองธาดา

สาขาวิชา พลศึกษา

นางสาวชลนรินทร์  วงศ์คำเหลา

สาขาวิชา การประถมศึกษา (ภาษาไทย)

นางสาวอัสมะ  บูละ

สาขาวิชา การประถมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

นางสาวฮาวาลี  ปาเนาะ

สาขาวิชา การประถมศึกษา (สังคมศึกษา)