THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ตีพิมพ์เผยแพร่ และนำเสนอผลงาน

||  ผลงานวิจัย  ||  ตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงาน ||  ผลงานอื่นๆ  ||


ฐานข้อมูลนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ (2558 - ปัจจุบัน)

  ชื่อบทความ  ชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  วันที่  ฉบับที่  เลขหน้า  ชื่อวารสาร/การประชุม  
  การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณในสำนักงานของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางกชกร  เพชรัตน์ 2562 20-21 มิถุนายน   301-310 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 "ทองกวาววิชาการ' 62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร"
  การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEMAL ในรายวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ทัศนัย สูงใหญ่ 2562 21 มีนาคม   67-75 การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครัง้ ที่ 12
  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดร.ภิญโญ วงษ์ทอง 2562   1   วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 10
  การพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี ตามทฤษฎีของโคดาย นางสาวพจนิชา  ฤกษ์สมุทร 2562 มกราคม-มิถุนายน 21   วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11  
  การดัดแปรยางธรรมชาติด้วยวิธีทางเคมี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างกระชับ  ดร.ภิญโญ วงษ์ทอง     ศ.ดร.สุดา เกียรติก จำจรวงศ์ 2560 ตุลาคม - ธันวาคม 4   ารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40
  ผลการจัดการศึกษาแบบเรกจิโอที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ อาฟันดี มะแซสาอิ 2560 20-21 กรกฎาคม   69-77 การประชุมวิชาการะดับชาติ
มศว วิจัย ครั้งที่ 10 (ISBN: 978-616- 296-155- 7)
  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดคานวณและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปนิดา นาจันทัด 2560 20-21 กรกฎาคม   69-77 การประชุมวิชาการะดับชาติ
มศว วิจัย ครั้งที่ 10 (ISBN: 978-616- 296-155- 7)
  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบ STEMAL ทัศนัย สูงใหญ่ 2560 3-4 มิถุนายน   17-23 นวัตกรรมการศึกษาไทย 4.0
การประชุมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6
  การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกสมาธิเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เครือวัลย์ สุรคัมภีรานนท์ 2560 3-4 มิถุนายน   50-55 นวัตกรรมการศึกษาไทย 4.0
การประชุมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6
  การส่งเสริมทักษะคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ STEMAL ทัศนัย สูงใหญ่ 2559 10-11 พฤศจิกายน   92 วันนิทรรศการวิชาการรร.จปร. 2559
  The Development of Teachers by Using Coaching System to Enhance Students’ Learning Achievement and their 21 st Century Skills กิตติคุณ รุ่งเรือง
ศิริยุภา พูลสุวรรณ
พัชนา อินทรัศมี
2559 3-5 กรกฎาคม   139-147 2016 International
Conference on Business and Information (ISSN: 1729-9322)
  การพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานความต้องการของผู้เรียน ปิยภรณ์ พุ่มแก้ว
ศิริยุภา พูลสุวรรณ
อัจฉรา วัฒนาณรงค์
ดารกา วรรณวนิช
2558   5(2) 49-59 วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ISSN: 22292365)
  การพัฒนาระบบกำกับติดตามสำหรับระบบหนุนนำต่อเนื่อง ธนรัตน์ แต้วัฒนา
กิตติคุณ รุ่งเรือง
พัชนา อินทรัศมี
2558   5(2) 86-100 วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ISSN: 22292365)
  การพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจังหวัดนครนายก ศิริยุภา พูลสุวรรณ 2558 5-6 กุมภาพันธ์   213-218 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชุมสาธิตวิชาการ