THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ผลงานอื่นๆ

||  ผลงานวิจัย  ||  ตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงาน ||  ผลงานอื่นๆ  ||

ปีงบประมาณ โครงการ
 2561 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดสื่อแผนที่อาชีพในพื้นที่นครนายกที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0
 2561 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในยุค THAILAND 4.0
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำด้านการพัฒนาทักษะการคิด และการนิเทศการสอนอย่างกัลยาณมิตร
 • การเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำกับการถ่ายทอดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
 • สัมมนาการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0
 • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงประยุกต์
 • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์
 • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ทักษะการคิดแก้ปัญหา
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และกำกับติดตามผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม 
 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “ต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ ตามแนวคิด Education 4.0 ภายใต้บริบทพื้นที่นครนายก”
 • สัมมนาทิศทางการจัดการศึกษาตามแนวคิด Education 4.0 และคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
 • การฝึกปฏิบัติการจัดทำและวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ตามแนวคิด Education 4.0 สำหรับวิทยากรแกนนำ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ แนวทางการปรับตัวเพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด Education 4.0
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำกับการถ่ายทอดต้นแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ภายใต้บริบทพื้นที่จังหวัดนครนายก
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดภายใต้บริบทพื้นที่
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประยุกต์ใช้แนวคิด Design Thinking กับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อความเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้
 2556 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร