THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

แบบฟอร์มงานวิจัย

รายการ  Files Download
 แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
 
 •  แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
 
 
 •  แบบรายงานการใช้เงิน (ตลอดโครงการ)
 
 
 • บทสรุปผู้บริหาร
 
 
 • รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 
 
 • ปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 
 
 • ภาคผนวก
 
 แบบฟอร์มเพื่อขยายเวลา  
 
 • แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
 
 
 • แบบรายงานการใช้เงิน 
 
 
 • แบบรายงานความก้าวหน้า (โครงการเดี่ยว)
 
 
 • แบบรายงานความก้าวหน้า (ชุดโครงการ)
 
 แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  
 
 • แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย