THAI | ENGLISH | ติดต่อ 037 395383 - 6

ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

  เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะหนึ่ง โดยมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยนโยบายสาธารณะทางด้านการศึกษา และมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

   

  เพิ่มเติม

 •  

  โรงเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ปรัชญา

สิกฺขา  วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
"EDUCATION  IS  GROWTH

ปณิธาน

วิจัยก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม กิจกรรมกล้าคิด ปลูกจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์

รู้คิดเชิงวิทยาศาสตร์  เปรื่องปราดเทคโนโลยี  ภาษาดีมีคุณธรรม  สานสัมพันธ์ชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร

E = EMPOWER มีพลังในการสร้างสรรค์
R = ROLES มีบทบาทในการเป็นผู้นำ
D = DEVELOPMENT พัฒนาตนเองตลอดเวลา
I  = INTEGRITY ยึดมั่นในคุณธรรม