Mobirise

สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา

การศึกษา คือ
ความเจริญงอกงาม
"EDUCATION IS GROWTH"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ปรัชญา

สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
"EDUCATION IS GROWTH"

ปณิธาน

วิจัยก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม กิจกรรมกล้าคิด ปลูกจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์

รู้คิดเชิงวิทยาศาสตร์ เปรื่องปราดเทคโนโลยี ภาษาดีมีคุณธรรม
สานสัมพันธ์ชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร

E = EMPOWER มีพลังในการ              สร้างสรรค์
R = ROLES มีบทบาทในการเป็นผู้นำ D = DEVELOPMENT พัฒนา              ตนเองตลอดเวลา
I = INTEGRITY ยึดมั่นในคุณธรรม   

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ใบ PAY ค่าธรรมเนียมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรปกติ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ

ใบ PAY ค่าธรรมเนียมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรทวิภาษา)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใบ PAY ค่าธรรมเนียมศึกษา ใบ PAY ค่าธรรมเนียมสมาคมฯ

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียน

มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางพหุปัญญา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิด เชิงวิทยาศาสตร์ อันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีความรอบรู้การใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาสากลในการสื่อสารในประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mobirise Mobirise

กิจกรรมนักเรียน

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

รอบรั้วสาธิต

Mobirise

วันครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ณ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Mobirise

Bigโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ได้จัดกิจกรรม Lab น่ารู้กับเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียน อาจารย์และบุคลากร Projects

 วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

Mobirise

สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

ดาวน์โหลด Mobile App
สำหรับผู้ปกครอง

โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ใช้ดิจิทัลมาช่วย
บริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa