Demy
Mobirise

การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เด็กชายอธิวัฒน์ ฐิติวัฒนนิธิธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa