Demy
Mobirise

แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
ประเภทนักเรียน ประจำปี 256

1. นางสาวเรือนใจ ตรงจันทึ
2. นายกรณ์ดนัย พะโยมศรี
3. นายพงศ์ไท รัชตะพงษ์ศิริ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทนักเรียน ประจำปี 2562
ในชื่อทีม Smart Sprinkler เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ในงาน Innovation Thailand Expo 2019
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa