Demy

งานห้องสมุด โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารห้องสมุด (ฝั่งประถมศึกษา)
       ชั้น 2 ลาน B (ฝั่งมัธยมศึกษา) 

1. เปิดบริการ เวลา 07.15 น. - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ต้องถอดรองเท้าและนำขึ้นวางบนชั้นวางรองเท้าให้เป็นระเบียบทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ
3. ห้ามนำกระเป๋า อาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
4. ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากจำเป็น กรุณาใช้นอกบริเวณห้องสมุด
5. ไม่ควรส่งเสียงดัง/วิ่ง หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น
6. ห้ามนำหนังสือที่ยังไม่ผ่านการยืม/ไม่ได้รับอนุญาตออกจากห้องสมุดเด็ดขาด
7. ช่วยกันรักษาหนังสือ เปิดและปิดเบาๆ ไม่ขีดเขียน พับ ตัด หรือทำลายหนังสือ
8. หยิบหนังสือได้ครั้งละ1เล่ม เมื่ออ่านเสร็จแล้วโปรดเก็บเข้าชั้นให้ถูกต้อง อย่างเรียบร้อย
9. ต้องการยืม-คืน หนังสือและทรัพยากรทุกชนิดในห้องสมุด โปรดแจ้งบรรณารักษ์
10. เมื่อลุกจากที่นั่ง เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
11. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบรรณารักษ์ 

1. เวลาเปิดห้องปฏิบัติการ : 08.20 - 17.00 น. เว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการ
3. ไม่ควรส่งเสียงดัง/วิ่ง หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น
4. การติดต่อใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน ต้องแจ้งจองห้องล่วงหน้า 1 - 2 วัน และลงข้อมูลบันทึก
   การใช้ห้องทุกครั้ง
5. นักเรียนที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน และสืบค้นข้อมูลนอกเวลาเรียน ต้องเขียนแบบฟอร์ม
   การขอใช้คอมพิวเตอร์ก่อน และให้อาจารย์ประจำวิชาลงชื่อรับรองทุกครั้ง
6. โปรดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน สืบค้นข้อมูล และเข้าชมเว็บไซต์ที่เหมาะสมเท่านั้น
7. ห้ามนักเรียนติดตั้งโปรแกรมอื่น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
8. หากพบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงมีความขัดข้อง หรือชำรุดเสียหาย
   โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
9. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และเมื่อเลิกใช้ห้อง โปรดปิดเครื่องสำรองไฟ เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย 

Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2