Demy

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ ODS Aerobic Dance
for Health (K-Pop) 

ทุกวันพุธ
เวลา 16.45 -17.45 น.
ณ ลานกีฬาเพื่อสุขภาพโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa