Demy

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานการวิจัยที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

บทบาทหน้าที่

1.  พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นแหล่งทดลอง ทดสอบ ในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย    (Routine to Research : R2R) มุ่งเน้นการวิจัยสาธารณะทางด้านการศึกษาที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งผลไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการ      วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิตบัณฑิตทั้งหลักสูตรการศึกษาศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิตบัณฑิต ทั้งหลักสูตรการศึกษาศาสตร์และ        บัณฑิตศึกษา
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงที่ประสบผลสำเร็จ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้จากงานวิจัย    การประดิษฐ์คิดค้น ให้กับสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการวิชาการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตาม    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
4. เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa