Demy

สิกฺขา วิรุฬฺหิสมฺปตฺตา

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม EDUCATION IS GROWTH 

วิจัยก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม กิจกรรมกล้าคิด ปลูกจิตสาธารณะ

รู้คิดเชิงวิทยาศาสตร์ เปรื่องปราดเทคโนโลยี ภาษาดีมีคุณธรรม สานสัมพันธ์ชุมชน

E = Entrepreneur

R = Responsibility

D = Design Thinking

I  = Innovation 

เป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยนโยบายสาธารณะทางด้านการศึกษา และมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่บูรณการ
กับชีวิตจริงของผู้เรียนอย่างแท้จริง

1.  วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมทาง
   การศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษาของประเทศ
2. ประยุกต์และส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ
   ของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
3. สร้างความเข้มแข็งของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นระบบด้วยการสร้างวัฒนธรรมการ
   บูรณาการงานประจำสู่งานวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายนักวิจัย
4. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นแหล่งทดลอง ทดสอบในกระบวนการวิจัยและพัฒนา              กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียนรองรับการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาศาสตร์
   ของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งสาธิตการเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประเทศ
5. เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม และให้บริการวิชาการทางด้านการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ตอบสนอง
   ความต้องการของสังคมและประเทศ
6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยบนรากฐานของความเป็นไทยที่สร้างสรรค์ด้วยความพอเพียง 

Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa