Go to Top

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิสิตนิทัศน์ ดาวกระจาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิสิตนิทัศน์ ดาวกระจาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ 2563 สาขาวิชาพลศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ชื่อผลงาน B.C.S(Bank Chair ball shot) จากโรงเรียนสาธิตองครักษ์


Large

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2563

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 
​1. ราชาศัพท์กับระเบิด ​​นำเสนอโดย อาจารย์นิสิตศุภมิตร  ได้เปรียบ 
​2. กล่องมหัศจรรย์ผันอักษร ​นำเสนอโดย อาจารย์นิสิตไตรภพ  พูลสวัสดิ์
​3. B.C.S. Bank Chairball Shot​ นำเสนอโดย อาจารย์นิสิตนิทัศน์  ดาวกระจาย
​4. ​​Back & forth table tennis innovation นำเสนอโดย  อาจารย์นิสิตอานันท์​ ปรีเปรม

Medium

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

Medium

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

Medium

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

Medium

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

Medium

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Medium

อาจารย์นิสิตอานันท์ ปรีเปรม

Medium

อาจารย์นิสิตไตรภพ พูลสวัสดิ์

Medium

อาจารย์นิสิตศุภมิตร ได้เปรียบ

Medium

อาจารย์นิสิตนิทัศน์ ดาวกระจาย

ยินดีต้อนรับ อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับ อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. อาจารย์นิสิตไตรภพ พูลสวัสดิ์
ประจําชั้น ป.4/1 สอนรายวิชาภาษาไทย ป.4
อาจารย์พี่เลี้ยง อ.จิตรวี อุทุมพร

2. อาจารย์นิสิตศุภมิตร ได้เปรียบ 
ประจําชั้น ป.1/1 สอนรายวิชาภาษาไทย ป.5 
อาจารย์พี่เลี้ยง อ.วรฉัตร เด่นสกุลประเสริฐ

3. อาจารย์นิสิตนิทัศน์ ดาวกระจาย
ประจําชั้น ป.1/2 สอนรายวิชาพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
อาจารย์พี่เลี้ยง อ.อรรควรรธน์ วีระเดโช

4. อาจารย์นิสิตอานันท์ ปรีเปรม
ประจําชั้น ป.6/2 สอนรายวิชาพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
อาจารย์พี่เลี้ยง อ.ติณณภพ มาลาพุด

ยินดีต้อนรับ อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับ อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. อาจารย์นิสิตไตรภพ พูลสวัสดิ์
ประจําชั้น ป.4/1 สอนรายวิชาภาษาไทย ป.4
อาจารย์พี่เลี้ยง อ.จิตรวี อุทุมพร

2. อาจารย์นิสิตศุภมิตร ได้เปรียบ 
ประจําชั้น ป.1/1 สอนรายวิชาภาษาไทย ป.5 
อาจารย์พี่เลี้ยง อ.วรฉัตร เด่นสกุลประเสริฐ

3. อาจารย์นิสิตนิทัศน์ ดาวกระจาย
ประจําชั้น ป.1/2 สอนรายวิชาพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
อาจารย์พี่เลี้ยง อ.อรรควรรธน์ วีระเดโช

4. อาจารย์นิสิตอานันท์ ปรีเปรม
ประจําชั้น ป.6/2 สอนรายวิชาพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
อาจารย์พี่เลี้ยง อ.ติณณภพ มาลาพุด

การนำเสนอหัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษา

Medium

การนำเสนอหัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษา

Medium

การนำเสนอหัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษา

Medium

การนำเสนอหัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ห้องประชุมชั้นสอง อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดย ฝ่ายวิจัยและนิเทศ

Medium

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

Medium

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

Medium

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

Medium

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

Medium

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

Medium

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

"ทุกย่างก้าวคือประสบการณ์   สานฝันสู่อนาคตไกล"

"ทุกย่างก้าวคือประสบการณ์   สานฝันสู่อนาคตไกล"   ขอให้กำลังใจและขอบคุณอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากคณะผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์ทุกท่าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

สังเกตอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น

สังเกตอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น โดย อาจารย์ ดร.  พจณิชา ฤกษ์สมุทร (รองฝ่ายวิจัยและนิเทศ ) อาจารย์อิศเรศ สุขชม (รองฝ่ายกิจการนักเรียน ประถมศึกษา)

Medium

อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น

Medium

อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น

Medium

อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น

กิจกรรม Coaching ครูพี่เลี้ยง

Medium

กิจกรรม Coaching ครูพี่เลี้ยง

Medium

กิจกรรม Coaching ครูพี่เลี้ยง

Medium

กิจกรรม Coaching ครูพี่เลี้ยง