Go to Top

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2563

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 
​1. ราชาศัพท์กับระเบิด ​​นำเสนอโดย อาจารย์นิสิตศุภมิตร  ได้เปรียบ 
​2. กล่องมหัศจรรย์ผันอักษร ​นำเสนอโดย อาจารย์นิสิตไตรภพ  พูลสวัสดิ์
​3. B.C.S. Bank Chairball Shot​ นำเสนอโดย อาจารย์นิสิตนิทัศน์  ดาวกระจาย
​4. ​​Back & forth table tennis innovation นำเสนอโดย  อาจารย์นิสิตอานันท์​ ปรีเปรม

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์นิสิตอานันท์ ปรีเปรม

อาจารย์นิสิตไตรภพ พูลสวัสดิ์

อาจารย์นิสิตศุภมิตร ได้เปรียบ

อาจารย์นิสิตนิทัศน์ ดาวกระจาย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิสิตนิทัศน์ ดาวกระจาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิสิตนิทัศน์ ดาวกระจาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ 2563 สาขาวิชาพลศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ชื่อผลงาน B.C.S(Bank Chair ball shot) จากโรงเรียนสาธิตองครักษ์


ยินดีต้อนรับ อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

NEXTBIZ ตั้งอยู่บน Cloud Server ระดับโลก ลูกค้าสามารถใช้ คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ขอเพียงแค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็สามารถใช้งานได้ทันที

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ห้องประชุมชั้นสอง อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดย ฝ่ายวิจัยและนิเทศ

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับ อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

NEXTBIZ ตั้งอยู่บน Cloud Server ระดับโลก ลูกค้าสามารถใช้ คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ขอเพียงแค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็สามารถใช้งานได้ทันที

การนำเสนอหัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษา

การนำเสนอหัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษา

การนำเสนอหัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษา

การนำเสนอหัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษา

"ทุกย่างก้าวคือประสบการณ์   สานฝันสู่อนาคตไกล"

"ทุกย่างก้าวคือประสบการณ์   สานฝันสู่อนาคตไกล"   ขอให้กำลังใจและขอบคุณอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากคณะผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์ทุกท่าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สังเกตอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น

สังเกตอาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น โดย อาจารย์ ดร.  พจณิชา ฤกษ์สมุทร (รองฝ่ายวิจัยและนิเทศ ) อาจารย์อิศเรศ สุขชม (รองฝ่ายกิจการนักเรียน ประถมศึกษา)

อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น

อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น

อาจารย์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น

กิจกรรม Coaching ครูพี่เลี้ยง

กิจกรรม Coaching ครูพี่เลี้ยง

กิจกรรม Coaching ครูพี่เลี้ยง

กิจกรรม Coaching ครูพี่เลี้ยง