Go to Top

โครงสร้างงานและภาระงานฝ่ายวิจัยและนิเทศ

วิสัยทัศน์และนโยบาย

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบโดยการสร้างวัฒนธรรมการบูรณาการงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร และมุ่งมั่นพัฒนางานนิเทศอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัยและสร้างความตระหนักในคุณค่าของงานวิจัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่ทางวารสารวิชาการ
4. พัฒนางานนิเทศอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถและมีคุณธรรม
6. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
7. ส่งเสริมงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพ