Go to Top
วันครบรอบ-7-ปี-วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย-พัฒนา-และสาธิตการศึกษา
         วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ณ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ