Go to Top
Bigโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ได้จัดกิจกรรม-Lab-น่ารู้กับเทคนิคการแพทย์-ให้แก่นักเรียน-อาจารย์และบุคลากร-Projects
                วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์