Go to Top

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ข่าวประกาศ

2021/12/13
admission65

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2565


ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้น

- เด็กเล็ก 1 (หลักสูตรปกติ)
- เด็กเล็ก 3 (หลักสูตรปกติ และ ทวิภาษา)

- ประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรปกติ และ ทวิภาษา)
- ประถมศึกษาปีที่  4 (หลักสูตรปกติ และ ทวิภาษา)

- มัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร Super Sci-Eng)

- มัธยมศึกษาปีที่ 4 
( หลักสูตรแพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์เน้นภาษาอังกฤษ /วิศวกรรมศาสตร์/อักษรศาสตร์/ศิลปกรรมศาสตร์)
- มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สำหรับ หลักสูตรแพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์เน้นภาษาอังกฤษ /วิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

ได้ตั้งแต่วันที่  13 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2565  เวลา 15.30 น.


Asset 4-100.jpg 740.18 KB
Asset 4.png 12.08 KB

แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเด็กเล็ก 1
https://forms.gle/6Whcmo8NVpnqtH9z6

แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเด็กเล็ก 3
https://forms.gle/NUXqet9i84LSj96e7

แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
https://forms.gle/zckpj1PEXJxqjsSj6

แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
https://forms.gle/o4pYtEAwAQhqMCQo7

แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://forms.gle/r2w2xxzPwk94QFfU7

แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://forms.gle/6MM2HXHkdXZspPAJ6

แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 
(นักเรียนทุนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
https://forms.gle/xk5yJuWPGGin3KC18

Asset 5.png 13.74 KB
แบบฟอร์มอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับชั้นเด็กเล็ก 1)
https://forms.gle/Ygfbup4H8kjn6pgR7

แบบฟอร์มอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับชั้นเด็กเล็ก 3)
https://forms.gle/1vT9SJnTqNhK2qFKA

แบบฟอร์มอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
https://forms.gle/pMCC4Vqjr6VCsgiXA

แบบฟอร์มอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
https://forms.gle/hPsUP1rUZL5Kh8oKA

แบบฟอร์มอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
https://forms.gle/bF38RAwjp4CYxNYZ6

แบบฟอร์มอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
https://forms.gle/8TBAUap1PUwkRyx76

แบบฟอร์มอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนทุนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
https://forms.gle/kjYDBeXh4PVxC2sQA

line.png 177 Bytes

รายละเอียดการรับสมัครออนไลน์ หลักเกณฑ์การรับสมัคร และ ปฏิทินการรับสมัคร ตามเอกสารประกาศการรับสมัคร