Go to Top

วิสัยทัศน์​ 

รู้กาลเทศะ​ มีศิลปะทางภาษา​  พัฒนาทักษะ​สื่อสา​ร

ปรัชญา​

ภาษา​ เป็นพื้นฐานของการศึกษา

พันธกิจ​

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์​ใช้ความรู้ทางภาษาในรูปแบบที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคล​ สถานที่​ และโอกาสต่าง​ ๆ​ ในยุค​ 4.0
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษา​ และวิชาภาษาไทย
4. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง​ ฟัง​ พูด​ อ่าน​ เขียน​ อย่างครอบคลุม