Go to Top
     ก่อนการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้มีการก่อตั้งเป็นชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ โดยเริ่มจากการรับสมัครผู้ปกครองที่จะอาสาเข้ามาช่วยบริหารจัดการงานของชมรมร่วมกับโรงเรียน และได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 18 ธันวาคม 2554 ซึ่งสามารถคัดเลือกคณะกรรมการชมรมฯ ได้จำนวน 10 ท่าน และจัดประชุมครั้งแรก ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เพื่อพิจารณาคณะกรรมการดำเนินงานในนามของชมรมฯ โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ ท่านแรก ได้แก่ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ จากนั้นกรรมการจากการเลือกตั้งทั้ง 10 ท่าน ร่วมกับกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียนจำนวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน และกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการตั้งชมรมฯ

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. ส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์
  2. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
  3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านการศึกษาและอื่น ๆ
  4. ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก
  5. ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมนักเรียนและสมาชิกในด้านความรู้ความประพฤติ อนามัยและสวัสดิการ
  6. สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

    ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ อย่างมากมาย และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนฯ เป็นอย่างดี เพื่อที่จะทำให้โรงเรียนก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง