Go to Top

ประถมศึกษา

     การเรียนภาษาต่างประเทศในปัจจุบันนี้นั้นนับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่คนไทยควรเรียนรู้เป็นภาษาที่สองและเป็นภาษาที่มีความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วนั้น ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ภาษาที่สามก็นับว่ามีความสำคัญ และควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคต

     สำหรับสาขาภาษาต่างประเทศนั้นนอกเหนือจากการเรียนวิชาภาอังกฤษแล้วเรายังมีวิชาภาษาจีนที่มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
     เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว โดยอาจารย์ผู้สอนคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อในอนาคต

สำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษนั้น เราได้แบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่ 

1. วิชาภาษาอังกฤษหลัก ที่มุ่งเน้นความรู้ ความแม่นยำในด้านไวยากรณ์ และการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน 
2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มุ่งเน้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา (Native speaker) 
3. วิชาโฟนิคส์ (Phonics) ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้เสียงสระ พยัญชนะ การสะกดคำและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนเขียน อ่านในวิชาภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
     เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์ผู้สอนทำการพูดคุยกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงบวกกับภาษาจีน กระบวนการสอนของอาจารย์ผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และนำเทคนิคการนำสีสันต่างๆมาใช้ในการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน การเขียนอักษรจีนที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเบื่อหน่ายเนื่องจากขั้นตอนการเขียนอักษรจีนที่มีขั้นตอนซับซ้อน อาจารย์ผู้สอนก็มีการเปิดเพลงภาษาจีนที่มีเนื้อหาเดียวกันให้ผู้เรียนฟังระหว่างเขียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับตัวอักษรจีน การใช้สื่อการสอนเช่น นิทาน เพลงภาษาจีนที่เข้ากับยุคสมัยของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของผู้เรียน โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนตามระดับชั้น ดังนี้ 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 (การร้องเพลงภาษาจีนแสนสนุก)
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาษาจีนเพื่อการทักทายเบื้องต้น)
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ภาษาจีนเพื่อการอธิบายเบื้องต้น)
4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาษาจีนเพื่อการสนทนาเบื้องต้น) 

มัธยมศึกษา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงวัฒนธรรม 3 ภาษาที่แตกต่าง 
 
     ในปัจจุบันนี้การสื่อสารในระดับสากลเป็นสิ่งจำเป็น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนพัฒนาศิลปะการใช้ภาษา ในโลกดิจิตอลมีภาษาหลากร้อยภาษาที่ใช้ในการพาณิชย์ และธุรกิจ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษาที่สามารถปูพื้นฐานให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในอนาคตมีดังต่อไปนี้
 
ภาษาอังกฤษ 
เน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งการนำเสนอ
 
สำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษนั้น มีการเรียนการสอนดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษหลัก ที่มุ่งเน้นความรู้ ความแม่นยำในด้านไวยากรณ์ และการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน 
2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มุ่งเน้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา (Native speaker) 
3. นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกเสรีต่างๆ โดยนักเรียนจะได้เรียนกับ Native speaker เจ้าของภาษา เช่น Creative Writing, Basic Reading and Advanced Writing
 
ภาษาจีน
     นักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายได้เรียนกับเหล่าซือชาวจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีเขียนอักษรจีนที่ถูกต้อง การใช้พูกกันจีน รวมทั้งการออกเสียง การฟัง และการพูดที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ชาวไทยสอนในวิชาเลือกเพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ภาษาจีนมาใช้ในการนำเสนอ การสัมมนา และสร้างผลงานโดยใช้ศิลปะของภาษาจีน
 
ภาษาฝรั่งเศส
     วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

     ระยะเวลา 3 ปีกับการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนั้น เป็นช่วงเวลาที่มากพอในการจะค้นหาตัวตนของตัวเราเองนั้นให้เจอและในระยะเวลา 3 ปีไม่ใช่ระยะเวลาที่ควรสูญสิ้นไปกับการเรียนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง หากสนใจจะเลือกเรียนต่อในสายศิลป์-ภาษา ภาษาหนึ่งที่เป็นภาษาม้ามืด นั้นก็คือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาที่มีเสน่ห์ ความเฉพาะตัวและสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายทาง ในการแนะนำแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสของ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
 
สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส ถนนที่สามารถไปได้หลายแห่งและไม่เป็นรองใคร
     หากมองเป้าหมายระยะยาว สายศิลป์ภาษา จะให้ทางเลือกและโอกาสได้มากกว่าในระยะยาวหรือในอนาคตตั้งแต่การเรียนอุดมศึกษาไปจนกระทั่งถึงวัยทำงาน เพราะทุนต่างประเทศนั้นมีมากมายเพียงพอสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาที่สามอย่างแน่นอน ทุนศึกษาต่อ ทุนทำงาน ทุนวิจัย และอื่นๆอีกมากมายนั้นส่วนมากจะมอบให้ผู้ที่มีความรู้ภาษาที่สามเกี่ยวกับโซนประเทศที่มอบทุนนั้นๆ โดยเฉพาะ ประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นอีกประเทศที่มีทุนให้เปล่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ความพิเศษของการเรียนศิลป์ภาษา นั้นก็คือ มันเป็นถนนที่ไม่ได้แออัดเต็มไปด้วยผู้คน มันเป็นถนนที่สามารถพาไปได้หลากหลายเส้นทาง พาไปสู่ได้ทุกเป้าหมาย และ การเรียนศิลป์ภาษา นั้นจะมีโอกาสให้สำหรับทุกคนอยู่เสมออย่างแน่นอน มันไม่จำเป็นว่า เรียนสายศิลป์ภาษา ต้องไปต่อตรงเรียนต่อศิลป์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์เสมอไป และในการเรียนสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส 3 ปี เมื่อได้ภาษานั้นมันจะเป็นความรู้ที่ติดตัวไปได้ตลอดชีวิตและสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีพอย่างแน่นอน และการมีภาษาที่สามติดตัวไว้นั้น ทำให้ไม่ว่าจะไปเส้นทางไหน ก็จะสามารถสร้างโอกาสและหาโอกาสได้มากกว่าคนที่ไม่มีภาษาที่สามอย่างแน่นอน
 
ความเชื่อที่ว่า “จะเรียนภาษาต้องเก่งภาษา”
     การจะเรียนภาษานั้นต้องเก่งภาษา นั้นเป็นความเชื่อที่ไม่จริง หนึ่งสิ่งที่มักจะมีความเชื่อกรอกหูใส่นักเรียน ใส่เด็กๆมาเสมอมานั้นคือ เมื่อพูดถึง การเรียนศิลป์ภาษานั้นจำเป็นต้องเก่งภาษาหรือมีพรสวรรค์ หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ควรจะไปเรียนวิทย์-คณิต ซึ่งนั้นคือความเชื่อในสมัยก่อน แต่ในทุกวันนี้ มันเป็นสิ่งที่ล้าหลังและไม่เป็นความจริงเสียเลย เพราะสิ่งสำคัญที่จะเรียนภาษาได้ก็คือ การรักและชอบที่จะเรียนภาษานั้นๆต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากมีใจรักจะเรียนภาษา ถึงไม่เก่ง ไม่มีพรสวรรค์ด้านภาษาก็ไม่เป็นไร เพราะทุกคนสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้ว หากมีความตั้งใจจริงก็จะสามารถเรียนภาษาได้สำเร็จอย่างแน่นอน จำไว้ว่า ไม่เก่งภาษาก็สามารถเรียนภาษาได้และเรียนศิลป์ภาษาได้อย่างแน่นอน และไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เช่นกัน
 
การเรียนภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็นอย่างไร
     การเรียนภาษาฝรั่งเศส ในฐานะนักเรียนสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส นั้นจะแบ่งคาบเรียนภาษาฝรั่งเศส ออกมาเป็นทั้งหมด 7 คาบเรียนต่อสัปดาห์โดยแบ่งเป็นคาบเรียนไวยากรณ์ 4 คาบเรียน คาบเรียนวิชาเพิ่มเติมอีก 3 คาบ เรียน เจาะลึกไปทีละคาบเรียนดังนี้
1. คาบเรียนไวยากรณ์ คาบเรียนไวยากรณ์นั้นก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน เริ่มคาบเรียนแรกก็จะได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส เริ่มจากสิ่งง่ายๆ อย่างการแนะนำตัว การเขียนสะกดชื่อทั่วๆและค่อยปูทางไปสู่ไวยากรณ์พื้นฐานอย่าง การเรียนรู้การผันเปลี่ยนรูปกริยาภาษาฝรั่งเศส,การแต่งประโยคพื้นฐาน และ การเรียนรู้เพศของคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเป็นต้น โดยทั้งนี้คาบเรียนไวยากรณ์ คือคาบเรียนที่ควรใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะไวยากรณ์ของภาษาฝรั่งเศสมีความซับซ้อนและจะยิ่งมีความยากขึ้นๆไปอีก เพราะฉะนั้นจงตั้งใจเรียนไวยากรณ์ให้มีพื้นฐานให้แน่น โดยเฉพาะ ม.4 ความรู้ไวยากรณ์นี้จะได้ใช้ติดตัวไปได้อีกนาน ตั้งใจให้ดี
2. คาบเรียนวิชาเพิ่มเติมนั้นประกอบไปด้วยหลากหลายวิชา โดยระดับม.4 จะเป็นวิชาในการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ระดับม.5 เป็นวิชาการอ่านสื่อภาษาฝรั่งเศส และภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว และในระดับชั้นม.6 จะเน้นเป็นรายวิชาที่สามารถนำไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ PAT7.1 นั้นคือรายวิชา สำนวนภาษาฝรั่งเศส และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝรั่งเศส