Go to Top

ประถมศึกษา


วิสัยทัศน์
     จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรม เกิดความภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงตนเป็นพลเมืองและพลโลกตามวิถีประชาธิปไตย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีความเป็นพลโลกอย่างมีความสุข

แนะนำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นสร้าง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อก้าวสู่สากลและประชาคมอาเซียน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

มัธยมศึกษา


วิสัยทัศน์
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนสาธิต มศว  องครักษ์  มุ่งพัฒนากลุ่มสาระให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  ตลอดจนส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  มีความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
 
พันธกิจ
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 2. พัฒนาอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 3. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย