Go to Top

หลักสูตรทวิภาษา

โครงการหลักสูตรทวิภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
(Satit Ongkharak Bilingual Education Program)


ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิภาษาสำหรับนักเรียน
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นองครักษ์และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาที่สองอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับ
การเรียนการสอนที่พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้องในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษา พร้อมกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ใฝ่เรียนรู้ ที่สามารถบูรณาการ
กับชีวิตจริงของผู้เรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เน้นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนของชาติให้ได้รับการปลูกฝังและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองควบคู่กับภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้วิทยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและสื่อสารตามมาตรฐานสากล เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถดำรงอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ไร้พรมแดนได้อย่างมีคุณภาพตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงามสู่โลกาภิวัตน์ (Education is Growth to Globalization)”

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิภาษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เน้นการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ = 50 : 50) ที่สามารถบูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียน เนื้อหาของหลักสูตรทวิภาษายึดตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ที่พัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนมุ่งหวังให้หลักสูตรทวิภาษาช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านวิชาการของผู้เรียนตามมาตรฐานสากลที่บูรณาการกับชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแบบสากลในท้องถิ่นนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นแหล่งทดลอง ทดสอบในกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการกระบวนการศึกษา ทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาศักยภาพของประเทศชาติในอนาคต