Go to Top

เยาวรุ่นต้นแบบดีเด่น ประเทศไทย ประจำปี 2566 ด้านวิชาการ

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/10/26
-20231026134501
[ เด็กเก่งสาธิต ]
ขอแสดงความยินดี
ด.ช.ทักอนันต์สิทธ เวียงคำ ม.2/6
ได้รับรางวัล เยาวรุ่นต้นแบบดีเด่น ประเทศไทย ประจำปี 2566 ด้านวิชาการ
จากศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม