Go to Top

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/11/09
-20231109121823
[ CONGRATULATIONS ]
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
“ระดับชำนาญการพิเศษ”
คุณกชกร เพชรัตน์
สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น
“ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ”
ตามคำสั่ง มศว ที่ 10569/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
#ทีมมศว #teamSWU