Go to Top

การสานสัมพันธ์ในองค์กร และสร้างทักษะสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2024/06/11
-20240611101352
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "การสานสัมพันธ์ในองค์กร และสร้างทักษะสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"
ตั้งแต่วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัด ราชบุรี