Go to Top

การส่งเสริมและพัฒนาผ้าทอไทยพวน จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาผ้าทอแบบขิดและการออกแบบลายผ้าทอที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยพวน ในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยพวนให้มีความหลากหลายของสินค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและหลักสูตรระยะสั้น โดยได้รับความร่วมมือในการออกแบบลายผ้าทอจากทางสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนการงานอาชีพและคณะทำงานจากทางสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา