Go to Top

สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว องครักษ์

เปิด-ปิด ทำการ

9.00 AM - 17.00 PM

ที่อยู่

63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

อีเมล์

pr.ods.satitods@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

02 649 5000 ต่อ 27605 งานบริการการศึกษา 02 649 5000 ต่อ 27602 สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2