Go to Top

สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว องครักษ์

Working Hours

9.00 AM - 17.00 PM

Address

63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Contact Phone

02 649 5000 ต่อ 27605 งานบริการการศึกษา 02 649 5000 ต่อ 27602 สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2